Florian Dombois: Angeschlagene Moderne

Florian Dombois Angeschlagene Moderne im Haus Konstruktiv 5. Juni bis 7. September 2014