A Meschtschanow, klemm's 2015

30.04. – 12.06.2015
Alexej Meschtschanow, two thousand profiles, KLEMM's Berlin