Omer Fast Ausstellungen 2014

Omer Fast: Shortlisted für den Artes Mundi prize
Ausstelllungen: The Sensory War 1914-2014, Manchester Art Gallery, UK, 11. Oktober 2014 bis 22 Februar 2015 |
Fractured Narratives: a strategy to engage, The Cornell Fine Arts Museum, Florida, USA, 17. September 2014 bis 4. Januar 2015